2023 Youth Divisional D8 Reach Climbing and Fitness Qualifier

ClimberScoreB1B2B3B4
Category: FJRB1B2B3B4
1*
#1811 FJR
Method
4
4
4
v
T
Z
L
A
v
5
4
4
v
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2*
#1825 FJR
Sportrock Climbing Centers
3
4
4
v
T
Z
L
A
v
3
5
5
v
1
1
1
1
 
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
3*
#1809 FJR
Team Reach
2
4
4
v
T
Z
L
A
v
4
11
9
v
 
3
1
3
2
1
1
2
2
2
2
2
 
5
5
5
4*
#1815 FJR
Method
1
3
4
v
T
Z
L
A
v
1
5
4
v
1
1
1
1
 
2
1
3
 
 
1
3
 
2
1
3
5*
#1821 FJR
Philadelphia Rock Gym
1
2
4
v
T
Z
L
A
v
6
9
11
v
 
 
2
5
6
6
6
6
 
 
1
3
 
3
2
4
6*
#1812 FJR
Movement East Coast
0
2
4
v
T
Z
L
A
v
0
3
4
v
 
 
1
4
 
2
1
4
 
 
1
4
 
1
1
2
7*
#1807 FJR
0
2
4
v
T
Z
L
A
v
0
3
13
v
 
 
4
5
 
 
7
7
 
1
1
2
 
2
1
3
8*
#1822 FJR
Gravity Vault Chatham
0
2
4
v
T
Z
L
A
v
0
4
10
v
 
 
6
8
 
 
1
6
 
1
1
4
 
3
2
5
9*
#1808 FJR
Philadelphia Rock Gym
0
2
4
v
T
Z
L
A
v
0
4
13
v
 
 
8
10
 
2
2
3
 
 
1
2
 
2
2
3
10*
#1817 FJR
Sportrock Climbing Centers
0
2
4
v
T
Z
L
A
v
0
5
6
v
 
 
2
3
 
4
2
4
 
 
1
4
 
1
1
2
11*
#1804 FJR
0
1
4
v
T
Z
L
A
v
0
2
6
v
 
 
2
3
 
2
1
3
 
 
1
3
 
 
2
3
12*
#1816 FJR
0
1
4
v
T
Z
L
A
v
0
3
9
v
 
 
4
8
 
 
2
4
 
 
1
3
 
3
2
4
13*
#1801 FJR
Movement East Coast
0
1
4
v
T
Z
L
A
v
0
6
8
v
 
 
3
7
 
 
3
7
 
 
1
4
 
6
1
6
14
#1818 FJR
0
1
3
v
T
Z
L
A
v
0
1
4
v
 
 
2
4
 
 
 
11
 
 
1
6
 
1
1
3
15
#1803 FJR
0
1
3
v
T
Z
L
A
v
0
2
3
v
 
 
1
2
 
2
1
2
 
 
1
1
 
 
 
10
16(FN)
#1802 FJR
Sportrock Climbing Centers
0
0
4
v
T
Z
L
A
v
0
0
6
v
 
 
1
3
 
 
3
5
 
 
1
3
 
 
1
4
17
#1813 FJR
Movement East Coast
0
0
4
v
T
Z
L
A
v
0
0
7
v
 
 
2
8
 
 
3
6
 
 
1
4
 
 
1
6
18
#1820 FJR
Team Tufas
0
0
4
v
T
Z
L
A
v
0
0
27
v
 
 
13
13
 
 
9
9
 
 
2
7
 
 
3
11
19
#1826 FJR
Team High Exposure
0
0
4
v
T
Z
L
A
v
0
0
31
v
 
 
8
11
 
 
11
11
 
 
1
7
 
 
11
11
20
#1827 FJR
Movement East Coast
0
0
3
v
T
Z
L
A
v
0
0
6
v
 
 
3
8
 
 
 
8
 
 
2
5
 
 
1
4
21
#1814 FJR
PEAK TEAM
0
0
3
v
T
Z
L
A
v
0
0
8
v
 
 
4
7
 
 
3
7
 
 
 
10
 
 
1
8
22
#1806 FJR
PEAK TEAM
0
0
3
v
T
Z
L
A
v
0
0
11
v
 
 
9
10
 
 
 
7
 
 
1
6
 
 
1
7
23
#1805 FJR
Movement East Coast
0
0
3
v
T
Z
L
A
v
0
0
26
v
 
 
16
16
 
 
 
9
 
 
7
7
 
 
3
5
24
#1810 FJR
Sportrock Climbing Centers
0
0
2
v
T
Z
L
A
v
0
0
2
v
 
 
 
11
 
 
 
6
 
 
1
5
 
 
1
4
25
#1819 FJR
Movement East Coast
0
0
2
v
T
Z
L
A
v
0
0
3
v
 
 
 
16
 
 
 
11
 
 
2
5
 
 
1
4
26
#1824 FJR
0
0
2
v
T
Z
L
A
v
0
0
7
v
 
 
6
8
 
 
 
9
 
 
 
6
 
 
1
7
27
#1823 FJR
Gravity Vault Hoboken
0
0
1
v
T
Z
L
A
v
0
0
3
v
 
 
 
15
 
 
 
11
 
 
3
5
 
 
 
11
Category: FYAB1B2B3B4
1*
#1615 FYA
Method
4
4
4
v
T
Z
L
A
v
5
4
4
v
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1*
#1625 FYA
Philadelphia Rock Gym
4
4
4
v
T
Z
L
A
v
5
4
4
v
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3*
#1602 FYA
Sportrock Climbing Centers
4
4
4
v
T
Z
L
A
v
8
5
5
v
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
4
4*
#1622 FYA
Sportrock Climbing Centers
4
4
4
v
T
Z
L
A
v
11
9
7
v
3
3
1
3
5
4
4
5
2
1
1
2
1
1
1
1
5*
#1610 FYA
Sportrock Climbing Centers
3
4
4
v
T
Z
L
A
v
3
4
4
v
1
1
1
1
1
1
1
1
 
1
1
2
1
1
1
1
6*
#1621 FYA
Method
3
4
4
v
T
Z
L
A
v
5
5
4
v
2
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
 
1
1
3
7*
#1619 FYA
Sportrock Climbing Centers
2
4
4
v
T
Z
L
A
v
2
6
5
v
 
3
2
3
1
1
1
1
 
1
1
3
1
1
1
1
8*
#1606 FYA
2
3
4
v
T
Z
L
A
v
4
8
8
v
 
 
2
3
 
4
4
6
1
1
1
1
3
3
1
3
9*
#1601 FYA
Sportrock Climbing Centers
1
4
4
v
T
Z
L
A
v
3
5
5
v
3
1
1
3
 
2
2
5
 
1
1
3
 
1
1
3
10*
#1611 FYA
Gravity Vault Hoboken
1
4
4
v
T
Z
L
A
v
3
6
5
v
3
3
2
3
 
1
1
2
 
1
1
2
 
1
1
3
11*
#1614 FYA
1
4
4
v
T
Z
L
A
v
3
11
10
v
3
3
2
3
 
6
6
6
 
1
1
2
 
1
1
3
12*
#1605 FYA
Method
1
2
4
v
T
Z
L
A
v
2
2
6
v
 
 
3
5
2
1
1
2
 
 
1
4
 
1
1
3
13*
#1617 FYA
Gravity Vault Hoboken
1
2
3
v
T
Z
L
A
v
3
8
3
v
3
3
1
3
 
 
 
11
 
 
1
4
 
5
1
5
14
#1607 FYA
Sportrock Climbing Centers
1
2
3
v
T
Z
L
A
v
4
5
5
v
4
4
2
4
 
 
 
12
 
1
1
2
 
 
2
5
15
#1623 FYA
Team Reach
1
1
4
v
T
Z
L
A
v
3
3
7
v
 
 
4
7
3
3
1
3
 
 
1
3
 
 
1
5
16
#1620 FYA
Gravity Vault Flemington
0
3
4
v
T
Z
L
A
v
0
6
5
v
 
2
1
2
 
 
2
5
 
2
1
3
 
2
1
4
17
#1618 FYA
The GOAT Climbing Team
0
3
4
v
T
Z
L
A
v
0
7
5
v
 
 
2
7
 
4
1
4
 
1
1
3
 
2
1
4
18
#1604 FYA
Sportrock Climbing Centers
0
3
4
v
T
Z
L
A
v
0
8
7
v
 
 
3
7
 
2
2
5
 
3
1
4
 
3
1
5
19
#1612 FYA
Gravity Vault Hoboken
0
2
4
v
T
Z
L
A
v
0
6
7
v
 
 
3
6
 
4
1
4
 
 
1
4
 
2
2
4
20
#1624 FYA
Team Rocky Top
0
2
3
v
T
Z
L
A
v
0
5
3
v
 
 
1
3
 
 
 
12
 
1
1
3
 
4
1
5
21
#1603 FYA
Gravity Vault Brick
0
1
4
v
T
Z
L
A
v
0
3
6
v
 
 
1
3
 
3
1
3
 
 
2
3
 
 
2
5
22
#1616 FYA
Latitude
0
0
4
v
T
Z
L
A
v
0
0
5
v
 
 
1
5
 
 
1
5
 
 
2
5
 
 
1
9
23
#1609 FYA
Team CRG Syracuse
0
0
4
v
T
Z
L
A
v
0
0
6
v
 
 
1
4
 
 
3
5
 
 
1
3
 
 
1
4
24
#1613 FYA
Movement East Coast
0
0
4
v
T
Z
L
A
v
0
0
8
v
 
 
1
4
 
 
4
5
 
 
1
3
 
 
2
6
25
#1608 FYA
Movement East Coast
0
0
3
v
T
Z
L
A
v
0
0
12
v
 
 
2
5
 
 
 
8
 
 
2
5
 
 
8
9
Category: FYBB1B2B3B4
1*
#1413 FYB
Method
4
4
4
v
T
Z
L
A
v
4
4
4
v
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1*
#1424 FYB
Method
4
4
4
v
T
Z
L
A
v
4
4
4
v
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3*
#1412 FYB
Team Reach
4
4
4
v
T
Z
L
A
v
6
6
6
v
1
1
1
1
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3*
#1402 FYB
Method
4
4
4
v
T
Z
L
A
v
6
6
6
v
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
5*
#1417 FYB
Gravity Vault Hoboken
2
4
4
v
T
Z
L
A
v
4
6
6
v
1
1
1
1
3
3
3
3
 
1
1
2
 
1
1
3
6*
#1419 FYB
Sportrock Climbing Centers
2
2
4
v
T
Z
L
A
v
2
2
6
v
1
1
1
1
 
 
2
5
1
1
1
1
 
 
2
4
7*
#1418 FYB
Philadelphia Rock Gym
2
2
4
v
T
Z
L
A
v
7
7
10
v
4
4
3
4
3
3
3
3
 
 
1
3
 
 
3
5
8*
#1409 FYB
Method
2
2
3
v
T
Z
L
A
v
5
4
4
v
 
 
2
4
 
 
 
17
2
1
1
2
3
3
1
3
9*
#1410 FYB
1
4
4
v
T
Z
L
A
v
6
12
7
v
6
6
2
6
 
3
3
5
 
1
1
2
 
2
1
4
10*
#1405 FYB
Crimpers Climbing Team
1
4
4
v
T
Z
L
A
v
6
14
7
v
6
6
3
6
 
1
1
4
 
1
1
3
 
6
2
7
11*
#1423 FYB
The GOAT Climbing Team
1
2
4
v
T
Z
L
A
v
3
8
9
v
3
3
2
3
 
5
3
5
 
 
3
5
 
 
1
4
12*(FN)
#1425 FYB
Sportrock Climbing Centers
1
2
3
v
T
Z
L
A
v
2
3
4
v
2
2
2
2
 
 
 
9
 
 
1
3
 
1
1
4
13*
#1415 FYB
Team Reach
1
2
3
v
T
Z
L
A
v
2
5
4
v
2
2
2
2
 
 
 
11
 
 
1
9
 
3
1
5
14*
#1426 FYB
Gravity Vault Flemington
1
1
4
v
T
Z
L
A
v
3
3
14
v
3
3
1
3
 
 
8
8
 
 
1
3
 
 
4
5
15
#1404 FYB
Team Reach
0
2
4
v
T
Z
L
A
v
0
7
7
v
 
 
2
4
 
4
3
6
 
 
1
4
 
3
1
3
16
#1416 FYB
Movement East Coast
0
2
3
v
T
Z
L
A
v
0
7
6
v
 
3
3
4
 
 
 
7
 
4
1
4
 
 
2
5
17
#1406 FYB
0
1
4
v
T
Z
L
A
v
0
3
4
v
 
 
1
3
 
 
1
4
 
3
1
4
 
 
1
3
18
#1414 FYB
Sportrock Climbing Centers
0
1
3
v
T
Z
L
A
v
0
1
5
v
 
 
 
19
 
 
3
7
 
1
1
3
 
 
1
5
19
#1420 FYB
Movement East Coast
0
1
3
v
T
Z
L
A
v
0
2
5
v
 
 
3
4
 
 
 
8
 
 
1
3
 
2
1
4
20
#1407 FYB
Sportrock Climbing Centers
0
1
3
v
T
Z
L
A
v
0
3
4
v
 
 
2
4
 
 
 
7
 
 
1
3
 
3
1
3
21
#1408 FYB
PEAK TEAM
0
1
3
v
T
Z
L
A
v
0
4
6
v
 
 
4
5
 
 
 
10
 
 
1
5
 
4
1
4
22
#1427 FYB
Gravity Vault Hoboken
0
0
4
v
T
Z
L
A
v
0
0
13
v
 
 
2
7
 
 
9
9
 
 
1
6
 
 
1
7
23
#1421 FYB
Sportrock Climbing Centers
0
0
4
v
T
Z
L
A
v
0
0
16
v
 
 
11
11
 
 
3
5
 
 
1
3
 
 
1
7
24
#1401 FYB
PEAK TEAM
0
0
3
v
T
Z
L
A
v
0
0
5
v
 
 
3
8
 
 
 
12
 
 
1
5
 
 
1
6
24
#1422 FYB
Movement East Coast
0
0
3
v
T
Z
L
A
v
0
0
5
v
 
 
3
5
 
 
 
7
 
 
1
4
 
 
1
4
24
#1403 FYB
Sportrock Climbing Centers
0
0
3
v
T
Z
L
A
v
0
0
5
v
 
 
2
6
 
 
 
12
 
 
1
4
 
 
2
5
27
#1411 FYB
Movement East Coast
0
0
3
v
T
Z
L
A
v
0
0
8
v
 
 
6
7
 
 
 
8
 
 
1
3
 
 
1
5
Category: FYCB1B2B3B4
1*
#1205 FYC
Elite Climbing
4
4
4
v
T
Z
L
A
v
6
5
5
v
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2*
#1212 FYC
Method
3
4
4
v
T
Z
L
A
v
3
4
4
v
 
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3*
#1209 FYC
Team Reach
3
3
4
v
T
Z
L
A
v
6
5
4
v
 
 
1
8
3
3
1
3
1
1
1
1
2
1
1
2
4*
#1222 FYC
Method
2
4
4
v
T
Z
L
A
v
3
5
4
v
2
2
1
2
 
1
1
4
1
1
1
1
 
1
1
5
4*
#1204 FYC
Method
2
4
4
v
T
Z
L
A
v
3
5
4
v
 
1
1
3
2
2
1
2
1
1
1
1
 
1
1
4
6*
#1203 FYC
Method
2
4
4
v
T
Z
L
A
v
5
9
7
v
 
2
2
4
4
4
2
4
1
1
1
1
 
2
2
4
7*
#1208 FYC
Method
1
4
4
v
T
Z
L
A
v
2
9
4
v
 
1
1
3
 
6
1
6
2
1
1
2
 
1
1
3
8*
#1216 FYC
Team Reach
1
4
4
v
T
Z
L
A
v
2
10
7
v
 
3
3
8
 
3
1
5
2
2
2
2
 
2
1
4
9*
#1224 FYC
Gravity Vault Hoboken
1
3
4
v
T
Z
L
A
v
1
3
4
v
1
1
1
1
 
 
1
4
 
1
1
3
 
1
1
3
10*
#1210 FYC
Gravity Vault Upper Saddle River
0
4
4
v
T
Z
L
A
v
0
9
4
v
 
3
1
5
 
4
1
5
 
1
1
3
 
1
1
4
11*
#1206 FYC
Movement East Coast
0
2
4
v
T
Z
L
A
v
0
4
12
v
 
 
3
10
 
 
5
5
 
1
1
3
 
3
3
4
12*
#1219 FYC
0
2
4
v
T
Z
L
A
v
0
7
6
v
 
6
3
7
 
 
1
4
 
1
1
3
 
 
1
8
13*
#1220 FYC
Movement East Coast
0
2
3
v
T
Z
L
A
v
0
5
6
v
 
3
2
5
 
 
2
4
 
2
2
6
 
 
 
9
14
#1223 FYC
Movement East Coast
0
2
3
v
T
Z
L
A
v
0
10
6
v
 
5
3
6
 
 
1
4
 
5
2
5
 
 
 
8
15
#1201 FYC
Crimpers Climbing Team
0
2
3
v
T
Z
L
A
v
0
12
9
v
 
8
7
10
 
 
1
8
 
4
1
6
 
 
 
13
16
#1213 FYC
Sportrock Climbing Centers
0
1
3
v
T
Z
L
A
v
0
1
3
v
 
 
1
6
 
 
1
4
 
1
1
3
 
 
 
5
17
#1221 FYC
Latitude
0
1
3
v
T
Z
L
A
v
0
1
5
v
 
 
3
10
 
 
1
6
 
1
1
6
 
 
 
11
18
#1215 FYC
Rise Up Climbing
0
1
3
v
T
Z
L
A
v
0
1
12
v
 
 
6
10
 
 
 
5
 
1
1
4
 
 
5
7
19
#1218 FYC
Sportrock Climbing Centers
0
1
2
v
T
Z
L
A
v
0
7
3
v
 
7
1
8
 
 
2
5
20
#1202 FYC
Movement East Coast
0
0
3
v
T
Z
L
A
v
0
0
6
v
 
 
4
6
 
 
1
4
 
 
1
5
 
 
 
5
20
#1214 FYC
Movement East Coast
0
0
3
v
T
Z
L
A
v
0
0
6
v
 
 
4
8
 
 
1
4
 
 
1
4
 
 
 
6
22
#1217 FYC
Sportrock Climbing Centers
0
0
3
v
T
Z
L
A
v
0
0
10
v
 
 
2
7
 
 
6
7
 
 
2
5
 
 
 
10
23
#1211 FYC
0
0
3
v
T
Z
L
A
v
0
0
19
v
 
 
15
17
 
 
2
4
 
 
2
4
 
 
 
8
(7)
#1207 FYC
Method
Category: MJRB1B2B3B4
1*
#1922 MJR
Team Reach
4
4
4
v
T
Z
L
A
v
11
11
5
v
6
6
1
6
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2*
#1911 MJR
Team Reach
4
4
4
v
T
Z
L
A
v
12
12
7
v
6
6
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
3*
#1901 MJR
Movement East Coast
3
4
4
v
T
Z
L
A
v
3
5
4
v
1
1
1
1
1
1
1
1
 
2
1
4
1
1
1
1
4*
#1913 MJR
3
3
4
v
T
Z
L
A
v
4
4
5
v
 
 
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
5*
#1908 MJR
Sportrock Climbing Centers
2
4
4
v
T
Z
L
A
v
3
7
6
v
 
2
1
3
2
2
2
2
 
2
2
4
1
1
1
1
6*
#1906 MJR
2
3
4
v
T
Z
L
A
v
5
8
9
v
 
 
4
8
1
1
1
1
 
3
1
5
4
4
3
4
7*
#1924 MJR
1
2
4
v
T
Z
L
A
v
4
6
18
v
 
 
8
11
 
2
1
3
4
4
4
4
 
 
5
9
8*
#1905 MJR
Movement East Coast
1
1
4
v
T
Z
L
A
v
3
3
10
v
 
 
4
8
 
 
2
3
 
 
1
7
3
3
3
3
9*
#1919 MJR
PEAK TEAM
1
1
4
v
T
Z
L
A
v
10
10
16
v
 
 
3
7
 
 
2
4
 
 
1
6
10
10
10
10
10*
#1912 MJR
Latitude
0
2
4
v
T
Z
L
A
v
0
6
10
v
 
 
3
9
 
2
1
3
 
4
1
4
 
 
5
7
11*
#1904 MJR
0
2
4
v
T
Z
L
A
v
0
6
12
v
 
 
4
8
 
2
2
2
 
4
1
4
 
 
5
7
12*
#1914 MJR
Gravity Vault Hoboken
0
2
3
v
T
Z
L
A
v
0
11
7
v
 
9
5
9
 
 
1
2
 
2
1
4
 
 
 
7
13*
#1921 MJR
Philadelphia Rock Gym
0
2
3
v
T
Z
L
A
v
0
11
18
v
 
 
8
9
 
2
1
2
 
9
9
9
 
 
 
10
14
#1915 MJR
0
2
2
v
T
Z
L
A
v
0
7
2
v
 
 
 
9
 
1
1
3
 
6
1
6
 
 
 
12
15
#1907 MJR
PEAK TEAM
0
1
3
v
T
Z
L
A
v
0
1
3
v
 
 
1
9
 
1
1
2
 
 
1
9
 
 
 
11
16
#1923 MJR
Team Rocky Top
0
1
3
v
T
Z
L
A
v
0
2
5
v
 
 
1
10
 
2
1
2
 
 
3
6
 
 
 
11
17
#1910 MJR
Team High Exposure
0
1
3
v
T
Z
L
A
v
0
2
16
v
 
 
12
12
 
2
2
3
 
 
2
7
 
 
 
14
18
#1920 MJR
Gravity Vault Middletown
0
0
3
v
T
Z
L
A
v
0
0
4
v
 
 
2
11
 
 
1
4
 
 
1
5
 
 
 
19
18
#1917 MJR
Gravity Vault Upper Saddle River
0
0
3
v
T
Z
L
A
v
0
0
4
v
 
 
2
9
 
 
1
3
 
 
1
5
 
 
 
11
20
#1909 MJR
Movement East Coast
0
0
3
v
T
Z
L
A
v
0
0
5
v
 
 
3
9
 
 
1
3
 
 
1
5
 
 
 
8
21
#1918 MJR
Philadelphia Rock Gym
0
0
2
v
T
Z
L
A
v
0
0
3
v
 
 
 
10
 
 
2
4
 
 
1
4
 
 
 
9
22
#1903 MJR
Elite Climbing
0
0
2
v
T
Z
L
A
v
0
0
8
v
 
 
3
5
 
 
5
5
 
 
 
8
 
 
 
9
23
#1902 MJR
Method
0
0
1
v
T
Z
L
A
v
0
0
2
v
 
 
 
9
 
 
2
5
 
 
 
7
 
 
 
13
(16)
#1916 MJR
Category: MYAB1B2B3B4
1*(PQ)
#1721 MYA
Method
4
4
4
v
T
Z
L
A
v
4
4
4
v
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2*
#1728 MYA
Sportrock Climbing Centers
3
4
4
v
T
Z
L
A
v
6
6
4
v
2
1
1
2
 
1
1
2
1
1
1
1
3
3
1
3
3*
#1707 MYA
Sportrock Climbing Centers
3
3
4
v
T
Z
L
A
v
3
3
4
v
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 
 
1
4
4*
#1706 MYA
Team Reach
2
3
4
v
T
Z
L
A
v
4
5
15
v
2
2
2
2
 
1
1
3
2
2
1
2
 
 
11
11
5*(FN)
#1720 MYA
Sportrock Climbing Centers
2
3
4
v
T
Z
L
A
v
6
5
14
v
4
2
1
4
 
2
1
3
2
1
1
2
 
 
11
11
6*
#1724 MYA
Crimpers Climbing Team
2
3
4
v
T
Z
L
A
v
9
12
10
v
3
3
1
3
 
 
1
4
 
3
2
8
6
6
6
6
7*
#1704 MYA
Movement East Coast
2
2
4
v
T
Z
L
A
v
4
4
6
v
 
 
1
5
 
 
1
2
1
1
1
1
3
3
3
3
7*
#1715 MYA
Sportrock Climbing Centers
2
2
4
v
T
Z
L
A
v
4
4
6
v
 
 
2
6
3
3
1
3
1
1
1
1
 
 
2
5
9*
#1722 MYA
Movement East Coast
2
2
4
v
T
Z
L
A
v
5
3
6
v
 
 
2
7
2
2
1
2
3
1
1
3
 
 
2
5
10*
#1708 MYA
Rise Up Climbing
1
3
4
v
T
Z
L
A
v
1
5
4
v
 
1
1
4
1
1
1
1
 
3
1
4
 
 
1
4
11*
#1726 MYA
Team Tufas
1
3
4
v
T
Z
L
A
v
5
8
10
v
5
5
2
5
 
1
1
2
 
2
1
4
 
 
6
10
12*
#1727 MYA
Movement East Coast
1
3
3
v
T
Z
L
A
v
2
10
5
v
 
5
2
7
 
3
2
3
2
2
1
2
 
 
 
12
13*
#1719 MYA
Team High Exposure
1
1
4
v
T
Z
L
A
v
2
2
6
v
2
2
2
2
 
 
1
4
 
 
1
7
 
 
2
5
14*
#1712 MYA
Gravity Vault Middletown
0
2
4
v
T
Z
L
A
v
0
9
15
v
 
 
5
6
 
1
1
1
 
 
1
6
 
8
8
9
15*
#1716 MYA
Sportrock Climbing Centers
0
1
4
v
T
Z
L
A
v
0
2
6
v
 
 
2
12
 
 
1
4
 
2
1
6
 
 
2
5
16
#1703 MYA
0
1
4
v
T
Z
L
A
v
0
3
4
v
 
 
1
6
 
 
1
5
 
3
1
4
 
 
1
6
17
#1723 MYA
Team High Exposure
0
1
4
v
T
Z
L
A
v
0
4
8
v
 
 
1
8
 
 
2
3
 
 
1
8
 
4
4
6
18
#1705 MYA
Method
0
1
3
v
T
Z
L
A
v
0
1
3
v
 
1
1
3
 
 
1
3
 
 
1
5
 
 
 
13
19
#1710 MYA
Gravity Vault Middletown
0
1
3
v
T
Z
L
A
v
0
1
11
v
 
 
6
7
 
1
1
2
 
 
4
5
 
 
 
11
20
#1714 MYA
0
1
3
v
T
Z
L
A
v
0
4
3
v
 
 
1
7
 
 
1
3
 
4
1
6
 
 
 
10
21
#1717 MYA
Team Tufas
0
1
2
v
T
Z
L
A
v
0
1
2
v
 
 
1
6
 
1
1
2
 
 
 
8
 
 
 
11
22
#1711 MYA
Team Rocky Top
0
0
4
v
T
Z
L
A
v
0
0
5
v
 
 
1
4
 
 
1
4
 
 
1
7
 
 
2
6
23
#1709 MYA
Team CNH
0
0
4
v
T
Z
L
A
v
0
0
8
v
 
 
2
6
 
 
1
3
 
 
2
5
 
 
3
6
24
#1713 MYA
0
0
4
v
T
Z
L
A
v
0
0
26
v
 
 
5
13
 
 
9
9
 
 
8
10
 
 
4
8
25
#1718 MYA
Movement East Coast
0
0
3
v
T
Z
L
A
v
0
0
3
v
 
 
1
6
 
 
1
3
 
 
1
7
 
 
 
10
25
#1701 MYA
Gravity Vault Hoboken
0
0
3
v
T
Z
L
A
v
0
0
3
v
 
 
1
8
 
 
1
4
 
 
1
5
 
 
 
11
27
#1702 MYA
Movement East Coast
0
0
3
v
T
Z
L
A
v
0
0
7
v
 
 
1
4
 
 
5
6
 
 
1
6
 
 
 
12
27
#1725 MYA
Gravity Vault Hoboken
0
0
3
v
T
Z
L
A
v
0
0
7
v
 
 
3
8
 
 
1
4
 
 
3
7
 
 
 
10
Category: MYBB1B2B3B4
1*
#1520 MYB
Sportrock Climbing Centers
2
3
3
v
T
Z
L
A
v
3
10
7
v
 
 
 
15
1
1
1
1
2
2
1
2
 
7
5
7
2*
#1506 MYB
Gravity Vault Middletown
2
2
4
v
T
Z
L
A
v
5
5
12
v
4
4
4
4
1
1
1
1
 
 
1
5
 
 
6
12
3*(FN)
#1518 MYB
Method
1
2
3
v
T
Z
L
A
v
1
4
11
v
 
 
 
13
 
3
3
3
1
1
1
1
 
 
7
10
4*
#1526 MYB
Method
1
1
3
v
T
Z
L
A
v
1
1
7
v
 
 
 
13
 
 
2
4
1
1
1
1
 
 
4
6
5*
#1523 MYB
Method
1
1
3
v
T
Z
L
A
v
2
1
9
v
 
 
 
13
 
 
1
3
2
1
1
2
 
 
7
8
6*
#1511 MYB
Sportrock Climbing Centers
1
1
3
v
T
Z
L
A
v
3
3
6
v
 
 
 
20
3
3
1
3
 
 
2
8
 
 
3
6
7*
#1519 MYB
Gravity Vault Hoboken
1
1
3
v
T
Z
L
A
v
4
4
17
v
 
 
15
18
 
 
1
2
4
4
1
4
 
 
 
12
8*
#1505 MYB
0
2
3
v
T
Z
L
A
v
0
4
8
v
 
 
 
24
 
1
1
2
 
3
3
4
 
 
4
6
9*(FN)
#1508 MYB
Movement East Coast
0
2
3
v
T
Z
L
A
v
0
6
8
v
 
 
 
21
 
1
1
1
 
5
1
5
 
 
6
9
10*
#1514 MYB
Philadelphia Rock Gym
0
1
3
v
T
Z
L
A
v
0
3
8
v
 
 
 
26
 
 
2
4
 
3
1
3
 
 
5
6
11*
#1513 MYB
Team Rocky Top
0
1
3
v
T
Z
L
A
v
0
4
7
v
 
 
 
17
 
 
2
3
 
4
2
5
 
 
3
6
12*
#1512 MYB
Sportrock Climbing Centers
0
1
3
v
T
Z
L
A
v
0
4
9
v
 
 
 
14
 
 
2
6
 
4
1
4
 
 
6
8
13*
#1517 MYB
Movement East Coast
0
1
2
v
T
Z
L
A
v
0
1
2
v
 
 
 
7
 
1
1
2
 
 
1
4
 
 
 
11
13*
#1502 MYB
Team Reach
0
1
2
v
T
Z
L
A
v
0
1
2
v
 
 
 
20
 
 
1
3
 
1
1
5
 
 
 
14
15*
#1527 MYB
Movement East Coast
0
1
1
v
T
Z
L
A
v
0
1
1
v
 
 
 
7
 
1
1
2
 
 
 
6
 
 
 
9
16
#1524 MYB
The GOAT Climbing Team
0
0
3
v
T
Z
L
A
v
0
0
14
v
 
 
 
17
 
 
5
5
 
 
3
5
 
 
6
8
17
#1525 MYB
Movement East Coast
0
0
2
v
T
Z
L
A
v
0
0
2
v
 
 
 
9
 
 
1
2
 
 
1
4
 
 
 
8
17
#1507 MYB
Sportrock Climbing Centers
0
0
2
v
T
Z
L
A
v
0
0
2
v
 
 
 
16
 
 
1
6
 
 
1
8
 
 
 
12
19
#1501 MYB
Philadelphia Rock Gym
0
0
2
v
T
Z
L
A
v
0
0
3
v
 
 
2
7
 
 
1
2
 
 
 
6
 
 
 
7
19
#1504 MYB
Elite Climbing
0
0
2
v
T
Z
L
A
v
0
0
3
v
 
 
 
24
 
 
2
6
 
 
1
5
 
 
 
10
21
#1503 MYB
Method
0
0
2
v
T
Z
L
A
v
0
0
4
v
 
 
 
12
 
 
3
4
 
 
1
6
 
 
 
14
21
#1522 MYB
Movement East Coast
0
0
2
v
T
Z
L
A
v
0
0
4
v
 
 
 
13
 
 
3
7
 
 
1
5
 
 
 
8
23
#1516 MYB
Team Reach
0
0
2
v
T
Z
L
A
v
0
0
6
v
 
 
 
20
 
 
4
5
 
 
2
8
 
 
 
11
24
#1515 MYB
Team Reach
0
0
2
v
T
Z
L
A
v
0
0
9
v
 
 
 
13
 
 
 
6
 
 
1
9
 
 
8
10
25
#1510 MYB
Sportrock Climbing Centers
0
0
1
v
T
Z
L
A
v
0
0
1
v
 
 
 
15
 
 
 
6
 
 
1
5
 
 
 
11
26
#1509 MYB
Movement East Coast
0
0
1
v
T
Z
L
A
v
0
0
3
v
 
 
 
19
 
 
 
8
 
 
3
9
 
 
 
12
(21)
#1521 MYB
Team Reach
Category: MYCB1B2B3B4
1*
#1324 MYC
Sportrock Climbing Centers
3
4
4
v
T
Z
L
A
v
9
13
6
v
5
5
1
5
 
5
2
7
1
1
1
1
3
2
2
3
2*
#1321 MYC
Philadelphia Rock Gym
2
4
4
v
T
Z
L
A
v
4
7
6
v
 
1
1
3
 
2
1
6
1
1
1
1
3
3
3
3
3*
#1310 MYC
PEAK TEAM
1
4
4
v
T
Z
L
A
v
2
11
8
v
 
1
1
4
 
5
2
6
2
1
1
2
 
4
4
7
4*
#1308 MYC
The GOAT Climbing Team
1
2
4
v
T
Z
L
A
v
3
4
10
v
3
3
3
3
 
 
5
9
 
1
1
4
 
 
1
6
5*
#1318 MYC
Team Tufas
0
4
4
v
T
Z
L
A
v
0
7
5
v
 
2
1
3
 
3
2
4
 
1
1
2
 
1
1
3
6*
#1303 MYC
Sportrock Climbing Centers
0
4
4
v
T
Z
L
A
v
0
19
8
v
 
7
1
7
 
7
2
7
 
1
1
8
 
4
4
11
7*
#1323 MYC
0
3
4
v
T
Z
L
A
v
0
5
5
v
 
 
1
7
 
3
2
6
 
1
1
2
 
1
1
4
8*
#1301 MYC
The GOAT Climbing Team
0
3
4
v
T
Z
L
A
v
0
6
6
v
 
4
3
7
 
 
1
4
 
1
1
4
 
1
1
8
9*
#1325 MYC
0
3
4
v
T
Z
L
A
v
0
8
4
v
 
4
1
6
 
1
1
4
 
3
1
6
 
 
1
9
10*
#1314 MYC
Sportrock Climbing Centers
0
3
4
v
T
Z
L
A
v
0
8
9
v
 
1
1
3
 
 
3
7
 
2
1
3
 
5
4
5
11*
#1311 MYC
Sportrock Climbing Centers
0
3
4
v
T
Z
L
A
v
0
9
13
v
 
2
2
9
 
 
4
9
 
2
2
5
 
5
5
6
12*
#1309 MYC
Team High Exposure
0
3
4
v
T
Z
L
A
v
0
12
9
v
 
3
3
6
 
6
3
8
 
3
1
4
 
 
2
5
13*
#1307 MYC
Team High Exposure
0
3
3
v
T
Z
L
A
v
0
4
4
v
 
1
1
4
 
2
2
5
 
1
1
4
 
 
 
9
14
#1302 MYC
Gravity Vault Flemington
0
2
3
v
T
Z
L
A
v
0
5
5
v
 
4
3
7
 
 
1
8
 
1
1
4
 
 
 
11
15
#1313 MYC
PEAK TEAM
0
2
2
v
T
Z
L
A
v
0
8
3
v
 
4
1
5
 
 
 
5
 
4
2
4
 
 
 
6
16
#1305 MYC
Movement East Coast
0
1
4
v
T
Z
L
A
v
0
1
11
v
 
 
2
8
 
 
2
8
 
1
1
4
 
 
6
9
17
#1306 MYC
Gravity Vault Montclair
0
1
3
v
T
Z
L
A
v
0
1
7
v
 
 
1
4
 
 
5
8
 
1
1
2
 
 
 
7
18
#1319 MYC
Movement East Coast
0
1
3
v
T
Z
L
A
v
0
3
16
v
 
 
10
13
 
 
5
7
 
3
1
4
 
 
 
8
19
#1326 MYC
0
1
3
v
T
Z
L
A
v
0
8
13
v
 
8
5
8
 
 
7
11
 
 
1
10
 
 
 
13
20
#1322 MYC
Sportrock Climbing Centers
0
1
2
v
T
Z
L
A
v
0
1
2
v
 
 
1
8
 
 
 
6
 
1
1
4
 
 
 
10
21
#1320 MYC
Gravity Vault Chatham
0
1
2
v
T
Z
L
A
v
0
2
2
v
 
 
 
1
 
 
1
3
 
2
1
3
 
 
 
9
22
#1315 MYC
Gravity Vault Hoboken
0
0
3
v
T
Z
L
A
v
0
0
8
v
 
 
3
6
 
 
1
4
 
 
4
5
 
 
 
8
23
#1317 MYC
Gravity Vault Montclair
0
0
3
v
T
Z
L
A
v
0
0
10
v
 
 
2
6
 
 
3
6
 
 
5
6
 
 
 
9
24
#1304 MYC
State Climb
0
0
3
v
T
Z
L
A
v
0
0
23
v
 
 
14
17
 
 
5
7
 
 
4
7
 
 
 
11
25
#1312 MYC
0
0
2
v
T
Z
L
A
v
0
0
3
v
 
 
1
5
 
 
 
6
 
 
2
5
 
 
 
7
25
#1316 MYC
Latitude
0
0
2
v
T
Z
L
A
v
0
0
3
v
 
 
1
6
 
 
 
13
 
 
2
8
 
 
 
15

USAC results eid : 1248

Orignal USAC results page : https://usacresults.org/scores/?eid=1248